Geirdaon

green leafed tree | coeden gwyrdd ei dail

David Thorpe,

Sylfaenydd a Chyfarwyddwr,

Canolfan Un Blaned

Mae Safon Un Blaned yn hollgynhwysol.

 

green and gray mountain under white clouds during daytime | mynydd gwyrdd a llwyd o dan gymylau gwyn yn ystod y dydd

Coed Sebastian,

Rheolwr-gyfarwyddwr,

Whitby Wood

Nid wyf yn adnabod unrhyw arweinwyr busnes o unrhyw fath sydd heb bryderu'n fawr am faterion newid yn yr hinsawdd, sydd ddim yn gwybod bod rhaid iddynt weithredu - a'u bod yn gallu gweithredu - a bod angen llywodraethu da a safonau da arnom y gallwn ymddiried ynddynt fel y gallwn fod yn atebol a chyflawni beth y dywedwn ein bod am ei gyflawni.

Mae gennym her enfawr, anferthol ac addasol. Nid oes rheolau ar gyfer hyn ac os oes rhaid cael Safon - ac mae rhaid - i'n harwain ar hyd y daith a'n hysbysu, rhaid iddi fod yn gyfannol ac yn addasol. Mae gennym her addasol a (mae'r Safon yn rhoi) rheolau addasol. Dim mwy o wyrddgalchu - rhaid i ni gymryd cyfrifoldeb.

Yn siarad yn COP26 11eg Tachwedd 2021

school of fish in body of water | haig o bysgod mewn dŵr
Profile Image of Jaco Marais

Jaco Marais,

Cyfarwyddwr a Phartner Creadigol,

Y Sefydliad Llywodraethu Da

Oni fyddech chi'n cysgu'n well, yn teimlo'n well, yn cyflawni'n well, pe baech yn gallu gwybod bod eich gweithredoedd yn gwneud gwahaniaeth go iawn? Dwi'n gwybod y byddwn i. Dyma pam rydym wedi cyflwyno Safon Un Blaned heddiw.

Yn siarad yn COP26 11eg Tachwedd 2021

Andrea Lewis,

Dirprwy Arweinydd,

Cyngor Abertawe

Mae gennym hanes o wneud yn dda, ond mae'n hanfodol bwysig cael dadansoddiad annibynnol. Fel nad ydym yn gwirio'n gwaith ein hunain. Dyma pam rydym wedi cofrestru ar gyfer Safon Un Blaned a dyna pam mae mor bwysig i ni. Mae'n bwysig iawn bod y Safon yn mesur camau gweithredu ecolegol a hinsoddol, yn wahanol i safonau eraill sy'n dueddol o ganolbwyntio mwy ar garbon.

Mae'r ymrwymiadau'n cysylltu i Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)...mae ein holl bolisïau a strategaethau yn integrol ac yn rhan annatod o Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol gyda phob penderfyniad a wnawn, ac rydym yn gwybod bod hyn yn bwysig iawn ac wedi'i alinio i'r ymagwedd Un Safon.

Ceir hefyd y fantais o ddysgu a rennir. Os oes gennym un sefydliad yn adolygu ac yn dadansoddi ein gwaith yn annibynnol, mae yna fudd pendant o rannu dysgu ac arfer da sy'n digwydd mewn awdurdodau lleol a sefydliadau eraill a gallwn fanteisio'n barhaus ar hynny.

Dwi'n falch o gael bod yma heddiw yn cefnogi'r Safon Un Blaned. Bydd hyn yn helpu gyda'n camau gweithredu a deilliannau. Mae bendant y peth cywir i ni ei wneud. Oes, mae gennym hanes da ond mae llawer mwy o waith i'w wneud o ran ymgysylltu gyda'r cyhoedd a sicrhau eu bod yn rhan o'r daith gyda ni. Fel Cyngor, fedrwn ni ddim cyflawni'r nodau hyn ar ein pen ein hunain. Rhaid i ni wneud hyn gyda'n gilydd.

Yn siarad yn COP26 11eg Tachwedd 2021

Dr Ben Reynolds,

Cyfarwyddwr,

Ffowndri Trefol Cyf

Ceir llawer o fanylion ac mae angen i ni wneud yn well gyda'r stwff yma, ni all hyd yn oed y rhai ohonom sy'n teimlo ein bod yn gwneud yn iawn fod yn hunanfodlon.

Ceir peth gorgyffwrdd gyda BCorp, sy'n holi cwestiynau am y materion hyn, ond mae hyn yn rhoi mwy o fanylion ac yn rhoi mwy o gymorth ar hyd y daith. Mae BCorp yn rhoi enghreifftiau/templedi, ond nid yr un faint o fanylion.

Andrew Williams,

Rheolwr Technegol ac Amgylcheddol,

Brecon Carreg

Mae'r safon yn cynnig ffordd newydd o feddwl heb wyrddgalchu.

Mae cysyniad Safon Un Blaned yn rhagorol ac yn wirioneddol herio achrediadau confensiynol megis ISO 14001, fodd bynnag, ceir mwy o bwyslais ar ecoleg, bioamrywiaeth a chynaladwyedd. Gan ystyried digwyddiadau diweddar yr adroddwyd amdanynt yn y cyfryngau, dwi'n wirioneddol gredu bod hyn yn ffordd ffres ac arloesol o feddwl a dyma sut mae angen i fusnesau a sefydliadau addasu. Mae'r safon wedi'i rhannu'n glir yn adrannau hawdd eu trin.

Mae hyd y safon yn fwy na digon, yn seiliedig ar safonau eraill rwyf wedi dod ar eu traws ac yn esbonio'n glir sut gellir bodloni'r safon. Rhoddir pwyslais da ar gynnwys pawb o fewn y sefydliad wrth helpu i gyflawni nodau'r safon, sy'n hanfodol i'w llwyddiant o fewn sefydliad. Y pwynt gwerthu allweddol yw'r weithred o lunio llwybr llwyddo i'w ddilyn, a fyddai'n helpu i gael pobl i gymryd rhan a theimlo fod y llwybr llwyddo yn perthyn iddyn nhw. 

Mae nifer o bynciau'r safon yn cyd-fynd gyda llawer o'r hyn sy'n cael ei adrodd yn y cyfryngau ynghylch ein planed a'r hyn mae angen i ni ei wneud i amddiffyn natur a sicrhau bod gennym blaned sy'n addas i genedlaethau'r dyfodol fyw ynddi. Rydym yn aml yn clywed gan wleidyddion na fyddwn, wedi'r pandemig, yn mynd yn ôl i fusnes fel arfer, felly rwy'n gobeithio bod LlCC yn benodol yn cefnogi ac yn hybu rhoi'r safon ar waith. Dwi'n credu ei bod yn canolbwyntio ar nifer o sylwadau maent yn eu gwneud ynghylch adferiad gwyrdd ac yn canolbwyntio ar leihau ôl troed carbon a'r economi ddi-garbon.

Eleri Morgan,

Rheolwr y Brand,

Brecon Carreg

Y pwynt gwerthu allweddol i mi yw'r weithred o lunio llwybr llwyddo i'w ddilyn. Nid yw hyn yn rhywbeth rwyf wedi'i weld yn unman arall ac mae'n rhoi tawelwch meddwl i mi y bydd gennym nodau clir y gellir gweithredu arnynt i gyflawni yn ôl amserlen bendant. Fel y gallwch ei ddychmygu, heb yr amserlen byddai'n hawdd iawn blaenoriaethu prosiectau eraill. 

Dwi'n credu ei fod yn syniad gwych. Gall 'lleihau eich ôl troed eco' eich llethu gan faint y gwaith, ond mae'r safon yn cynnig amserlen a chyfres o nodau i helpu sefydliadau i wneud cynnydd go iawn.

I gael y Safon Un Blaned

Cwblhewch y ffurflen isod