Croeso i'r

Un Blaned

Safon

Mae Safon Un Blaned yn cydnabod sefydliadau sy'n ceisio parchu ffiniau a galluoedd naturiol Planet Earth trwy addasu effeithiau eu gweithgareddau i lefel sy'n gymesur â'r hyn y gall y blaned ei ddarparu. Ar yr un pryd, gall helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac ailgyflwyno mwy o fioamrywiaeth a natur i'n hamgylchedd.

Beth yw'r Safon Un Blaned?

Mae Safon Un Blaned yn cydnabod sefydliadau sy'n parchu ffiniau a galluoedd naturiol Planet Earth trwy addasu effeithiau eu gweithgareddau i lefel sy'n gymesur â'r hyn y gall y blaned ei ddarparu. Ar yr un pryd, gall helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac ailgyflwyno mwy o fioamrywiaeth a natur i'n hamgylchedd. Ar wahân i hyn, beth bynnag fo'r sefydliad, mae'n debygol o arwain at:

  • gwell enw da 
  • gwell lleoli ar gyfer tendro
  • cydymffurfio â deddfwriaeth
  • gwell cymhelliant staff 
  • gweithrediad main, mwy effeithlon 
  • mwy o barodrwydd i fuddsoddi.

 

Mae Safon One Planet yn gweithio trwy helpu sefydliadau i gyfrifo a lleihau eu hôl troed ecolegol. Mae'n gwneud hyn trwy annog asesiad hollgynhwysol o ddylanwad ac effeithiau holl weithgareddau'r sefydliad. Mae'n berthnasol i bum cynulleidfa wahanol, gan gael eu hadeiladu ar ddeg egwyddor gydgysylltiedig wedi'u hategu gan set o feini prawf sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Y meini prawf hyn yr asesir sefydliad sy'n ceisio achrediad yn eu herbyn.

Mae'r Safon Un Blaned yn cynnwys y 'pum ffordd o weithio' (Gweler isod) ac yn alinio sefydliad â nodau deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a deddfwriaeth arall yn y DU a Chymru.

Gellir cynnwys nodau cymdeithasol y Ddeddf hefyd.

Gall unrhyw sefydliad ddefnyddio'r Safon Un Blaned fel naill ai fframwaith datblygu (ar gyfer gwelliant parhaus) neu fel safon i'w chyflawni. Pa un bynnag yw'r achos, byddant i gyd yn ei gymhwyso mewn modd sy'n unigryw iddynt. Felly, nid yw'r ffordd y maent yn mynd ati i nodi a mesur eu hôl troed ecolegol yn rhagnodol - ni fydd un maint yn addas i bawb.

Yn ystod asesiad, bydd sefydliadau'n cael cyfle i rannu gyda'r Asesydd sut maen nhw'n credu eu bod yn cwrdd â phob maen prawf ar gyfer y Safon yn ysgrifenedig, trwy Offeryn Hunanasesu, ac ar lafar trwy ddeialog gydag ystod o staff. Yna cadarnheir hyn trwy drafod â staff eraill yn y sefydliad, cwsmeriaid a chyflenwyr.

“Mae newid yn dod, p'un a ydych chi'n ei hoffi ai peidio."

Greta Thunberg

Y Pum Ffordd o Weithio

1

Tymor Hir ⎯   cydbwyso anghenion tymor byr â diwallu anghenion tymor hir.

2

Atal ⎯ gweithredu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu, gan ddefnyddio'r egwyddor ragofalus.

3

Integreiddio - ystyried sut mae holl weithredoedd sefydliad yn effeithio ar ei gilydd, ar y nodau cymdeithasol ac ecolegol, ac ar fuddiannau a gweithredoedd rhanddeiliaid.

4

Cydweithio - gydag unrhyw berson arall (neu wahanol rannau o'r sefydliad ei hun) a allai helpu'r sefydliad i gyflawni ei amcanion a'i nodau cymdeithasol ac ecolegol.

5

Cyfranogiad - cynnwys ystod eang o bobl wrth gyflawni ei nodau cymdeithasol ac ecolegol, gan sicrhau bod y bobl hynny yn adlewyrchu amrywiaeth yr ardal lle mae'r sefydliad yn gweithredu, ac yn dod ohono.

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau ac atebion amlaf

Beth yw'r Safon Un Blaned?

Methodoleg i sicrhau newid diwylliant mewn sefydliadau, mawr a bach, o bob sector, i'w cefnogi i ddefnyddio adnoddau naturiol yn effeithlon, parchu ffiniau planedol, a chyrraedd nodau cymdeithasol. Mae'n cofleidio 'Pum Ffordd Gweithio' ac yn cefnogi Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru). Mae mabwysiadu cylch gwella parhaus yn arwain at enillion cynyddol.

Pam mabwysiadu'r Safon Un Blaned?

Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau yn ymwybodol y dylent fod yn gwneud rhywbeth i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd, helpu i wella bioamrywiaeth, cefnogi cymunedau, a lleihau eu hôl troed ecolegol eu hunain, ond naill ai heb wybodaeth am sut i fynd ati, neu ei ystyried yn gost bosibl. Bydd y Safon rhad ac am ddim i'w defnyddio yn eu helpu i ddatblygu eu map ffordd eu hunain, dangos ymrwymiad i weithredu o fewn ffiniau planedol, gwella cystadleurwydd, ac arbed arian iddynt. Gwelwch y buddion yma.

Sut ydyn ni'n gwybod ei fod yn gweithio?

Ar hyn o bryd mae'r Safon yn cael ei threialu gan nifer o wahanol sefydliadau er mwyn cael sicrwydd o'i thrylwyredd a'i heffeithiolrwydd. Derbynnir adborth systematig ar bob cam o'r broses.

Mae sefydliadau'n darparu tystiolaeth o'u gwirfodd i aseswyr annibynnol, hyfforddedig ynghylch ble maen nhw ar y daith i leihau eu hôl troed ecolegol. Yna cânt eu hasesu a rhoddir adborth cefnogol iddynt. 

Sut mae cael fy achredu?

Rydych chi'n cofrestru gyda'r Gwasanaethau Asesu, sydd wedyn yn dyrannu Asesydd i chi. Bydd offeryn hunanasesu ar-lein yn eich helpu i lunio'r dystiolaeth sydd ei hangen i ddangos eich polisi a'ch bod yn ei gyflawni. Mae'r Asesydd yn gwerthuso hyn ac yn trefnu apwyntiad i sgwrsio ag uwch staff a detholiad o weithwyr, cwsmeriaid, cyflenwyr ac eraill. Yn dibynnu ar faint eich sefydliad, gall yr asesiad annibynnol hwn gymryd rhwng hanner diwrnod a thridiau.

Pwy sydd y tu ôl i Safon Un Blaned?

Cwmni Budd Cymunedol Canolfan One Planet ar y cyd â Asesu Gwasanaethau Cyf. Mae'r amgylcheddwr a'r awdur adnabyddus, David Thorpe, yn arwain yr OPC, gyda chefnogaeth Grŵp Cynghori o arbenigwyr mewn cynaliadwyedd. Gweler https://theoneplanetlife.com/

Mae Asesu Gwasanaethau Cyf yn aseswyr annibynnol, wedi'u hachredu gan UKAS, gyda 30 mlynedd o brofiad o werthuso safonau yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Mae safonau o'r fath yn cynnwys Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer, IAQF Cymru / Cymru, Myrddin, Matrics, Safon IAG, Gwobrau SFEDI (ar gyfer yr IOEE), Gwobrau Ansawdd Cyntaf Teuluoedd. Gweler https://assessmentservices.com/

Beth sy'n digwydd ar ôl yr Asesiad?

Mae'r Asesydd yn rhoi adroddiad manwl i chi, yn tynnu sylw at eich cryfderau, meysydd sy'n haeddu gwelliant, a'r targedau a awgrymir. Rhoddir gwobrau efydd, arian neu aur. Er mwyn cyflawni efydd mae angen tystiolaeth bod Uwch Reolwyr wedi ymrwymo i'ch nodau, a'ch bod wedi cynhyrchu strategaeth fanwl ar gyfer eu cyrraedd. Mae'r Asesydd yn edrych yn ôl bob chwe mis i weld sut mae'ch cylch gwella parhaus yn dod yn ei flaen. Mae sicrhau gwobrau arian neu aur yn dibynnu ar eich bod chi'n cwrdd â'r targedau rydych chi wedi'u gosod i chi'ch hun yn eich cynllun y cytunwyd arno.

 

 

Faint mae'n ei gostio?

Nid oes unrhyw gost i lawrlwytho'r Safon. Byddai unrhyw ymgynghoriaeth yn cael ei godi am sail.

Mae achrediad - i bara dwy flynedd - yn costio rhwng £ 675 a £ 1,688 yn ôl maint y sefydliad a Lefel y Dyfarniad.

A oes unrhyw sefydliadau eraill yn cynnig yr un peth?

Hyd yn hyn, nid yw ymchwil wedi datgelu Safon debyg. Mae'r Gwobr y Ddraig Werdd nid yw'n ymddangos ei fod yn weithredol mwyach a B Corp. ar gyfer sefydliadau mwy yn bennaf. Mae B Corp hefyd yn seiliedig ar set o sgoriau meintiol un maint i bawb waeth beth yw eich maint neu'ch sector. Mae'r Safon Un Blaned yn rhatach, ac wedi'i chynllunio i gynhyrchu map ffordd newid diwylliannol sy'n briodol i bob sefydliad, gyda gwelliannau ansoddol yn arwain at dargedau y cytunwyd arnynt yn unigol.

Beth sydd ynddo i Lywodraeth Cymru?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael ei chydnabod ledled y byd am ei Deddf goleuedig Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru). Fodd bynnag, mae wedi bod yn heriol i gyrff cyhoeddus a chwmnïau integreiddio'r nodau yn llawn yn eu gweithgaredd bob dydd. Mae'r Safon Un Blaned wedi'i gynllunio i wneud hyn. Byddai trylwyredd asesu annibynnol yn sicrhau bod y cynnydd cywir yn cael ei wneud. Gallai'r Llywodraeth fynnu bod contractau, grantiau neu ddyfarniadau yn ddarostyngedig i dderbynwyr ddangos eu hymrwymiad i'r Ddeddf trwy fabwysiadu'r Safon Un Blaned. Efallai y bydd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yn cynnig yr offeryn i bob corff cyhoeddus a bwrdd gwasanaeth cyhoeddus.

 

Cedwir Pob Hawl © 2020

cyCymraeg

Sicrhewch y Safon Un Blaned

Simply fill out the form below: