Croeso i'r Safon

Un Blaned

Mae'r Safon Un Blaned yn cydnabod sefydliadau sy'n ceisio parchu terfynau a gallu naturiol y Ddaear drwy addasu effeithiau eu gweithgarwch i lefel sydd gymesur â'r hyn gall y blaned ei darparu. Ar yr un pryd, gallu helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac ailgyflwyno mwy o fioamrywiaeth a natur i'n hamgylchedd.

Beth yw'r Safon Un Blaned?

Mae'r Safon Un Blaned yn cydnabod sefydliadau sy'n parchu terfynau a gallu naturiol y Ddaear drwy addasu effeithiau eu gweithgarwch i lefel sydd gymesur â'r hyn gall y blaned ei darparu. Ar yr un pryd, gall helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac ailgyflwyno mwy o fioamrywiaeth a natur i'n hamgylchedd. Ynghyd â hyn, beth bynnag fo’r sefydliad, mae'n debygol o achosi:

  • gwell enw da
  • gwell sefyllfa ar gyfer tendro
  • cydymffurfiaeth â deddfwriaeth
  • gwell ysgogiad ymhlith staff
  • gweithrediad mwy main ac effeithlon
  • sefyllfa lle gellir derbyn mwy o fuddsoddiad.

Mae'r Safon Un Blaned yn gweithio drwy helpu sefydliadau i gyfrifo a lleihau eu hôl troed ecolegol. Mae'n gwneud hyn drwy annog asesiad hollgynhwysol o ddylanwad ac effaith holl weithgarwch y sefydliad. Wedi ei hadeiladu ar ddeng egwyddor rhyng-gysylltiedig a gaiff eu cynnal gan gyfres o feini prawf seiliedig ar dystiolaeth, mae'n berthnasol i bum cynulleidfa gwahanol. Caiff sefydliad sy'n ceisio achrediad ei asesu yn erbyn y meini prawf hyn.

Mae'r Safon Un Blaned yn cofleidio'r 'pum dull o weithio' (gweler isod) ac yn alinio sefydliadau gyda nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a deddfwriaeth arall y Deyrnas Unedig a Chymru.

Gellir hefyd gynnwys nodau cymdeithasol y Ddeddf.

Gall unrhyw sefydliad ddefnyddio'r Safon Un Blaned naill ai fel fframwaith datblygu (ar gyfer gwella parhaus) neu fel safon i'w chyflawni. Pa un bynnag a ddewisir, byddant yn ei chymhwyso mewn modd sy'n unigryw iddynt hwy. Felly, nid yw sut maent yn mynd ati i nodi a mesur eu hôl troed ecolegol wedi'i ragnodi - nid oes un model addas i bawb.

Yn ystod asesiad, bydd gan sefydliadau’r cyfle i rannu gyda'r Aseswr sut maent yn credu eu bod yn bodloni pob maen prawf ar gyfer y Safon yn ysgrifenedig, trwy Offeryn Hunan-asesu, ac ar lafar trwy siarad gyda staff amrywiol. Yna cadarnheir hyn drwy drafod gyda staff eraill o fewn y sefydliad, cwsmeriaid a chyflenwyr.

Get to know more about OPS with this explainer video

In this three minute video Assessment Services CEO, Paul Bridle, explains what the OPS means to organisations and business leaders. How the standard can be used as a framework, the benefits, and the recognition process.

Chwarae Fideo

“Change is coming, whether you like it or not.”

Y Pum Dull o Weithio

1

Hirdymor ⎯ cydbwyso anghenion tymor byr â bodloni anghenion tymor hir.

2

Atal ⎯ gweithredu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu, gan ddefnyddio'r egwyddor ragofalus.

3

Integreiddio – ystyried sut gall holl weithgarwch sefydliad effeithio ar ei gilydd, ar y nodau cymdeithasol ac ecolegol, ac ar ddiddordebau a chamau gweithredu rhanddeiliaid.

4

Cydweithio - gydag unrhyw berson arall (neu wahanol rannau o'r sefydliad ei hun) a allai helpu'r sefydliad i gyflawni ei amcanion a'i nodau cymdeithasol ac ecolegol.

5

Cynnwys cynnwys ystod eang o bobl wrth gyflawni ei nodau cymdeithasol ac ecolegol, gan sicrhau bod y bobl hynny yn adlewyrchu amrywiaeth yr ardal lle mae'r sefydliad yn gweithredu, ac yn dod ohono.

Cwestiynau Cyffredin

Y cwestiynau a'r atebion mwyaf cyffredin

Beth yw'r Safon Un Blaned?

Methodoleg i achosi newid diwylliannol mewn sefydliadau, mawr a bach, o bob sector, i'w cefnogi i ddefnyddio adnoddau naturiol yn effeithlon, gan barchu terfynau'r blaned a chyflawni nodau cymdeithasol. Mae'n mabwysiadu'r 'Pum Dull o Weithio' ac yn cefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru). Mae defnyddio cylch gwella parhaus yn arwain at fuddion cynyddol.

Pam mabwysiadu'r Safon Un Blaned?

Mae'r mwyafrif o sefydliadau yn ymwybodol y dylent fod yn gwneud rhywbeth i wrthweithio newid yn yr hinsawdd, helpu i wella bioamrywiaeth, cefnogi cymunedau, a lleihau eu hôl troed ecolegol eu hunain, ond naill ai heb yr wybodaeth am sut i fynd ati, neu'n ei ystyried yn gost bosibl. Bydd y Safon hon, sydd am ddim i'w defnyddio, yn eu helpu i ddatblygu eu llwybr llwyddo eu hunain, i arddangos ymrwymiad i weithredu o fewn terfynau'r blaned, i wella eu cystadleurwydd, ac yn arbed arian iddynt. Gweler y buddion yma.

Sut gwyddom ei bod yn gweithio?

The Standard has been piloted by a number of different organisations including as council in order to be assured of its rigour and effectiveness. Systematic feedback is being received on each stage of the process.

Bydd y sefydliadau'n cyflwyno tystiolaeth yn wirfoddol i aseswyr annibynnol hyfforddedig ynghylch eu cam ar y daith i leihau eu hôl troed ecolegol. Yna cânt eu hasesu a derbyn adborth cefnogol. 

Sut gallaf gael achrediad?

Byddwch yn cofrestru gydag Assessment Services Ltd., a fydd yn dynodi Aseswr ar eich cyfer. Bydd offeryn hunan-asesu ar-lein yn eich helpu i gwblhau'r dystiolaeth angenrheidiol i arddangos eich polisi a'ch bod yn ei roi ar waith. Bydd yr Aseswr yn gwerthuso hyn ac yn trefnu apwyntiad i sgwrsio â staff uwch a detholiad o weithwyr, cwsmeriaid, cyflenwyr ac eraill. Gan ddibynnu ar faint eich sefydliad, gall yr asesiad annibynnol hwn gymryd rhwng hanner diwrnod a thridiau.

Pwy sydd y tu ôl i'r Safon Un Blaned?

The One Planet Centre Community Interest Company mewn cydweithrediad ag Assessment Services Ltd. Caiff yr OPC ei arwain gan yr amgylcheddwr a'r awdur enwog, David Thorpe, gyda chefnogaeth Grŵp Ymgynghorol o arbenigwyr cynaladwyedd. Gweler https://theoneplanetlife.com/

Mae Assessment Services Ltd yn aseswyr annibynnol, wedi'u hachredu gan UKAS, a chyda deng mlynedd ar hugain o brofiad yn gwerthuso safonau yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Ymhlith y safonau hynny mae Rhagoriaeth Gwasanaethau i Gwsmeriaid, IAQF Cymru, Merlin, Matrix, Safon IAG, Gwobrau SFEDI (ar gyfer yr IOEE), Gwobrau Ansawdd Teuluoedd yn Gyntaf. Gweler https://assessmentservices.com/

Beth sy'n digwydd wedi'r asesiad?

Bydd yr aseswr yn rhoi adroddiad manwl i chi yn amlygu eich cryfderau, meysydd sydd angen eu gwella, ac yn awgrymu targedau. Rhoddir gwobrau efydd, arian ac aur. I gyflawni efydd mae angen tystiolaeth bod uwch-reolwyr wedi ymroi i'ch nodau, a'ch bod wedi llunio strategaeth fanwl i'w cyflawni. Bydd yr aseswr yn gwirio gyda chi bob chwe mis i weld sut mae eich cylched gwella parhaus yn datblygu. Mae cyflawni gwobrau arian neu aur yn dibynnu ar gyflawni targedau rydych wedi'u gosod ar gyfer eich hun yn y cynllun cytunedig.

 

 

Faint mae'n ei gostio?

Nid oes cost i lawrlwytho'r Safon. Codir tâl am unrhyw waith ymgynghori.

Mae Achrediad - sy'n para dwy flynedd - yn costio rhwng £675 a £1,688 yn ôl maint y sefydliad a Lefel y Wobr.

Beth yw'r fantais i Lywodraeth Cymru?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael ei chydnabod yn fyd-eang am ei Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) flaengar. Fodd bynnag, mae wedi bod yn heriol i gyrff cyhoeddus a chwmnïau integreiddio'r nodau'n llwyr yn eu gweithgarwch beunyddiol. Dyluniwyd Safon Un Blaned i wneud hyn. Bydd manyldeb asesu annibynnol yn sicrhau y cyflawnir y cynnydd cywir. Gallai'r llywodraeth fynnu fod contractau, grantiau neu wobrau yn amodol ar ymgeiswyr yn arddangos eu hymrwymiad i'r Ddeddf drwy fabwysiadu Safon Un Blaned. Gallai Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol gynnig yr offeryn i bob corff cyhoeddus a bwrdd gwasanaethau cyhoeddus.

© 2023 All Rights Reserved

I gael y Safon Un Blaned

Cwblhewch y ffurflen isod